+48 (76) 855 02 43

REGULAMIN PORTALU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem e-business platform  jest KDFP IBEG Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ul. Sawy 22, 59-220 Legnica (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000420185, o kapitale zakładowym wniesionym w wysokości PLN 170.000,00 zł) - zwana również w dalszej części Administratorem lub Usługodawcą.

2. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa m. in. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną ("Regulamin").

3. Dostęp do treści w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności jest bezpłatny. Odpłatne mogą być jedynie niektóre dodatkowe usługi, jednakże uruchomienie ich następuje tylko i wyłącznie na wyraźne zamówienie Użytkownika.

§ 2 KORZYSTANIE Z PORTALU

1. Korzystanie z Zamkniętej części Serwisu (tj. powiadomienia e-mail o nowych treściach i zasobach opublikowanych w Serwisie, pobieranie wzorów pism i formularzy oraz aktów prawnych, możliwość zamieszczania wpisów na forum dyskusyjnym) wymaga Rejestracja Użytkownika w Serwisie.

2. Dokonanie Rejestracji możliwe jest po przejściu w klawisz Logowania na stronie głównej, klikając w odnośnik „Zarejestruj się”. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wymagane dane, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3. Wszystkie dane Użytkownika wprowadzone podczas rejestracji muszą być zgodne z prawdą oraz powinny być aktualizowane stosownie do potrzeb. Odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych ciąży na Użytkowniku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

4. W wyniku rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Panelu Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może edytować informacje o sobie w ramach Panelu. Niektóre wybrane przez Użytkownika informacje w ramach Profilu publikowane dla innych Użytkowników.

5. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

6. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Profilu oświadcza, że:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

b) wyraża zgodę na upublicznienie Profilu Użytkownika przez Administratora, w określonym w Profilu zakresie.

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;

d) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz adresu poczty elektronicznej w celach marketingowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.);

e) wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

f) oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne

7.  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:

a) nie zamieszczania w Postach treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści powszechnie uznane jako obraźliwe, pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń, wirusy i inne podobne, oraz nie podejmowania działań i zamieszczania treści, które utrudniłyby lub uniemożliwiły funkcjonowanie Portalu

b) działania w sposób nie naruszający prawa innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie oraz ich prawo do prywatności,

c) nie zamieszczania w Portalu materiałów zawierających treści o charakterze komercyjnym, reklamowym, spamerskim.

8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Aby to uczynić należy zalogować się do serwisu, wejść na stronę Panel Użytkownika, a następnie wybrać zakładkę "Usuń konto". Usunięcie danych należy potwierdzić drogą mailową. Dane mogą zostać usunięte bez podania przyczyny również przez administratora m.in. w przypadku naruszenia regulaminu.

9. Usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika z systemu bezpośrednio wiąże się z utratą przez tego Użytkownika dostępu do Zamkniętej części Serwisu.  

10. Użytkownicy Zarejestrowani mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Portalu Posty. W szczególności Posty te mogą stanowić pytanie lub odpowiedź w danej dziedzinie.

11. Wszystkie wpisy są kontrolowane i weryfikowane przez Ekspertów z dziedziny ekonomi i prawa, w celu zapewnienia rzetelności i prawdziwości wprowadzanych treści i udzielanych porad.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Postów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają prawo lub dobre zwyczaje.

13. Użytkownik zamieszczając wpisy na Forum Dyskusyjnym oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści i publikowania ich w Serwisie w ramach Postów. W granicach dopuszczalnych prawem, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Posty, które zamieścił w Portalu.

14. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw przez zamieszczenie Postu lub innej treści przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

15. Jeżeli zdaniem Użytkownika jakiś Post narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik taki ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą Formularza Kontaktowego. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające uzasadnienie. W ten sposób należy również zgłaszać uwagi i błędy.

16. Użytkownik poprzez umieszczenie treści w Serwisie udziela Usługodawcy licencji do korzystania z tych treści na wszelkich dostępnych polach eksploatacji w ramach funkcjonowania Portalu oraz innych serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.  Ponadto Licencja ta jest nieodpłatna, nieograniczona terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danej treści na okres lat pięciu, w momencie umieszczenia jej w Serwisie.(po upływie tego okresu, ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony). Obejmuje ona prawo do udzielenia sublicencji. Usunięcie konta przez użytkownika nie jest jednoznaczne z odebraniem licencji, stąd usługodawca nadal może z niej korzystać.

17. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim ciąży na Użytkowniku.

§ 3  PUBLIKACJE ORAZ POZOSTAŁE TREŚCI PRZEKAZYWANE W RAMACH PORTALU

1. Artykuły w serwisie stanowią konglomerat treści z różnych źródeł.

2. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Usługodawca, ogranicza swą odpowiedzialność co najwyżej do treści, które sam redaguje merytorycznie.

3.Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Administrator uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora  nie ponosi  on odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

4. W przypadku uznania, iż dany artykuł narusza czyjeś prawa, należy skontaktować się z  Administratorem za pomocą Formularza Kontaktowego. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające uzasadnienie.

 5. Administrator, na podstawie wyrażonej zgody, zastrzega możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji drogą elektroniczną do Użytkowników Materiałów Reklamowych - zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych.

6. Po kliknięciu na Materiały Reklamowe, Użytkownik zostanie przekierowany na strony Partnerów Marketingowych, na których obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.

7. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają wyłącznie reklamodawcy.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz skutki korzystania z Portalu przez Użytkowników, a także za treść i formę zamieszczanych w Profilu Użytkownika. Ponadto Administrator nie odpowiada za niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu, utratę Postów i innych materiałów zamieszczonych w Portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa

2. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników oraz natychmiastowego skasowania każdego Postu lub innego materiału oraz zablokowania Konta Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

3. Administrator ma prawo do zmiany zakresu i dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu. Administrator będzie starał się informować Użytkowników  o istotnej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności.

§ 5 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 6 REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, które należy składać przy pomocy formularza kontaktowego.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych czy też dodatkowych wyjaśnień ze strony Użytkownika lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 7 ZMIANA REGULAMINU

1.Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z ważnych przyczyn. Zmiany będą publikowane na Portalu w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2.Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmienionego Regulaminu oznacza akceptację jego nowej treści. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien usunąć swój Profil oraz zaprzestać z korzystania z Portalu.

© 2014 KDFP IBEG Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.


Kiedy urząd skarbowy może wymierzyć sankcje w VAT – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Będzie ono mogło być wymierzone w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub 30% kwoty zawyżenia zwrotu VAT, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe. Ustawodawca przewidział także nakładanie sankcji w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący bądź zawierającej nieprawdziwe dane.


Chcesz dobry leasing - zgłoś się do nas...

Miło nam zaprezentować Państwu naszą pomoc przy uzyskaniu Leasingu na wybrany przemiot. Może to być samochód lub motocykl. Pamiętajmy że dzięki zmianom w prawie, małe motocykle do 125 cm3 są dostępne dla szerszego grona odbiorców jak  również można je odliczać w całości w kosztach firmy!

Przyjdź a my wskażemy Ci twoje możliwości.                  

 


ZOSTAŃ AGENTEM SPECJALNYM

Podejmując z nami współpracę, dołączasz do zespołu osób, specjalizujących się w dziedzinie doradztwa oraz zapewniających profesjonalne wsparcie osobom poszkodowanym oraz ich bliskim. Kandydat na Agenta nie musi posiadać doświadczenia w obsłudze klienta i sprzedaży bezpośredniej, a jedynie chęć rozpoczęcia działalności w sektorze usług odszkodowawczych.                              napisz do nas

                                                                                                                                                                                                              

 


Wywiadownia gospodarcza - Informatyka Śledcza

Zabezpieczenie dowodów:

Dowody zostają zabezpieczone zgodnie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej. Nasi eksperci mogą zabezpieczyć dowody z wszelkiego rodzaju urządzeń, w tym: Komputery stacjonarne, Laptopy, Serwery, Urządzenia RAID, Zewnętrzne dyski twarde, Pamięci USB, Telefony GSM i inne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CZYTAJ WIĘCEJ


Nie będzie zmiany wzorów deklaracji VAT

Ministerstwo Finansów nie widzi konieczności zmian deklaracji VAT-7 w najbliższych miesiącach. W szczególności zdaniem MF zmiany ustawy o VAT, a zwłaszcza nowe brzmienie art. 109 ust. 3 tej ustawy nie wymaga zmian obowiązujących de facto od sierpnia 2016 roku wzorów deklaracji VAT-7(17) i VAT-7K(11)

                                                                                                                                                   - czytaj więcej -